image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Sport > Návštěvní řád stadionu TJ Sokol Zdelov

Návštěvní řád stadionu FC Zdelov 1963

Preambule

Povinnost vlastníka sportovního zařízení vydat a zveřejnit návštěvní řád vznikla schválením Zákona č. 274/2008 Sb. ze dne 17.07.2008. Tento zákon změnil zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. a ukládá vlastníkům sportovních zařízení určité povinnosti, jejichž neplněním se vlastník dopouští správního deliktu. Proto i následující povinnosti návštěvníků sportovního zařízení jsou právně závazná a právně vymahatelná v první řadě vlastníkem sportovního zařízení ale i nájemcem sportovního zařízení za pomoci Policie ČR!

§ 1

Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená vlastníkem fotbalového stadionu FC Zdelov 1963 (dále jen Stadion), kterým je obec Zdelov.

Pro účely tohoto návštěvního řádu a příslušného zákona je nájemce Stadionu sportovní klub FC Zdelov 1963- považován za provozovatele sportovního zařízení - Stadionu.

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na Stadionu vyjadřuje svůj souhlas být

vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2

Fotbalový stadion

1. Fotbalový stadion FC Zdelov 1963 slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího dalšího využití a použití rozhoduje výlučně její vlastník (obec) formou nájemní smlouvy a provozovatel, kterým je FC Zdelov 1963. FC Zdelov 1963, určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků a uživatelů, vstupujících do areálu Stadionu a používající zařízení Stadionu.

2. Veřejnost může do areálu Stadionu vstupovat pouze se souhlasem provozovatele Stadionu a to pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím provozovatele Stadionu (viz. akce pořádané Obecním úřadem). Využívání Stadionu je možné a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem. Souhlas v provozovatele může být udělen písemně i ústně a to předsedou FC Zdelov 1963 nebo jím pověřeným zástupcem.

Na akce, pořádané Obecním úřadem Zdelov, je vstup na Stadion povolen bez omezení. Pro využívání Stadionu ostatními osobami, ať fyzickými či právnickými, povoluje vstup na Stadion a stanovuje podmínky jeho užívání, provozovatel.

V případě, že Stadion budou chtít využívat osoby mladistvé, povoluje jim vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Na Stadion mohou mladiství vstupovat a využívat jej i v době, kdy bude přítomen zástupce provozovatele, např. při tréninku dospělých fotbalistů. Ten se koná vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:00 hod. Tento stanovený čas pro využívání Stadionu se však může během kalendářního roku měnit.

3. Tento návštěvní řád je rovněž závazný pro všechny osoby, které budou Stadion využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s FC Zdelov 1963 jakožto i pro hosty těchto osob.

4. Kromě vlastníka Stadionu je oprávněn k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu především provozovatel Stadionu, pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3

Pobyt v areálu fotbalového stadionu FC Zdelov 1963

1. V areálu Stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, kterým provozovatel Stadionu udělil souhlas. Každá osoba uvnitř Stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou popřípadě povolením provozovatele Stadionu. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu Stadionu vyveden.

2. Areál Stadionu je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem Stadionu z organizačních důvodů jinak.

3. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

4. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu Stadionu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4

Vstupní kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu Stadionu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku, jiný opravňující průkaz nebo se prokázat souhlasem provozovatele Stadionu.

2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3. Do prostoru areálu Stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu Stadionu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu Stadionu je z pověření vlastníka a provozovatele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně provozovatel.

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu Stadionu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu Stadionu. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5

Chování na fotbalovém stadionu

1. Každý návštěvník Stadionu je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení Stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která na Stadionu právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny provozovatele, pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci Stadionu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo

nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru Stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6

Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru Stadionu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :

a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

f) tyče pro vlajky či transparenty,

g) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

h) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,

i) laserovéukazovátko

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

j) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

k) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,

l) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

m) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

n) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,

o) ničit zařízení a vybavení Stadionu .

p) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

q) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat okolí Stadionu jinou cestou, zejména odhazováním věcí

r) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

s) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

3. Provozovatel Stadionu je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 500,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Provozovatel Stadionu je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu Stadionu.

§ 7

Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce provozovatel a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 8

Odpovědnost za škody

1. Vstup a užívání areálu Stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Vlastník a provozovatel Stadionu odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit provozovateli Stadionu.

§ 9

Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu Stadionu a postihnuti zákazem vstupu do areálu Stadionu.To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli nebo pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 10

Účinnost

Tento Návštěvní řád fotbalového stadionu FC Zdelov 1963 je účinný od 4.7.2009 a byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 3.7.2009.

Ve Zdelově dne 03.07.2009 Ve Zdelově dne 03.07.2009


Jaroslav Čestický, v.r.Miroslav Bozetický, v.r.

-------------------------------                      -------------------------------------

předseda FC Zdelov 1963 starosta obce Zdelov

(provozovatel Stadionu)(vlastník Stadionu)